ANBI

Beide geloofsgemeenschappen, die in Vrijburg samenwerken, hebben een ANBI status.

Bij uw aangifte moet u het transactienummer van de schenkingsakte aan Vrijburg of een van onze geloofsgemeenschappen opgeven. Met de belastingdienst is overeengekomen dat u hier 0 mag opgeven.

ANBI gegevens van de Remonstrantse gemeente Amsterdam.

ANBI gegevens van de Diaconie van de Remonstrantse gemeente Amsterdam.

De Vereniging Vrijzinnige Protestanten (VVP)

De vereniging stelt zich ten doel in het vrijzinnig gedachtegoed de Protestantse Kerk in Nederland te dienen in vrijheid, verdraagzaamheid en werkelijk Christen zijn.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. geestelijke vorming van vrijzinnige en ondogmatische geest van hen die zich rekenen tot de vrijzinnige leden van de Protestantse Kerk in Nederland en zij die geen lid zijn van Protestantse Kerk in Nederland maar zich als vriend aangetrokken voelen tot het werk van de vereniging en die wonen in Amsterdam en omstreken.
b. het houden van vergaderingen, cursussen en samenkomsten ter bespreking van godsdienstige, maatschappelijke en kerkelijke onderwerpen
c. het uitgeven en verspreiden van geschriften die het doel van de vereniging bevorderen
d. toerusting van de gemeente op diaconaal gebied en op kinderkerkwerk en jeugdwerk
e. samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vrijzinnige (kerk)gemeenschappen
f. het bevorderen van godsdienstonderwijs op neutrale scholen
f. alle wettige middelen die het doel kunnen bevorderen

Hoofdingang Vrijzinnig Centrum Vrijburg: Diepenbrockstraat 46, Amsterdam
Post/bezoekadres: Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam
telefoon: (020) 671 42 77
e-mail: info@vrijburg.nl
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester, predikant en enkele algemene bestuursleden.

Fiscaal nummer: 002564725
Het beloningsbeleid: predikant volgens gangbaar tarief, daarnaast alleen vrijwilligers

Beleid en toekomstperspectieven

Door de noodzakelijke bezuinigingen moet er gedacht worden over structurele ombuigingen. Terwijl er al bezuinigd wordt, wordt er nog geïnventariseerd.
Het ligt in de bedoeling het initiatief “Vrijburg laat voorgaan” meer continuïteit te geven.
Een discussie op gang te brengen tussen de vrijzinnige vertegenwoordigers van de 3 Geloven van Het Boek.

Te downloaden:
Begroting VVP 2017
Jaarverslag Jaar 2016
Jaarrekening VVP 2015
Jaarrekening VVP 2016
Jaarverslag VVP 2015
Jaarrekening Vrijburg 2016
Toelichting bij de jaarrekening Vrijburg 2016