ANBI

Beide geloofsgemeenschappen, die in Vrijburg samenwerken, hebben een ANBI status.

Bij uw aangifte moet u het transactienummer van de schenkingsakte aan Vrijburg of een van onze geloofsgemeenschappen opgeven. Met de belastingdienst is overeengekomen dat u hier 0 mag opgeven.

ANBI gegevens van de Remonstrantse gemeente Amsterdam

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6714277 dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur
RSIN/Fiscaal nummer: 0025.64749 (Oud)  ; 8549.27.309 (Nieuw)
Websiteadres: www.vrijburg.nl/anbi
E-mail: administratie@vrijburg.nl
Adres: Herman Gorterstraat 31
Postcode: 1077 WE
Plaats: Amsterdam

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Amsterdam.

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi

De Remonstrantse Gemeente Amsterdam maakt deel uit van de Remonstrantse Broederschap.  De Remonstrantse Gemeente werkt in Amsterdam samen met de Vrijzinnige Protestanten in Vrijburg, dat een van de bakens van vrijzinnigheid in de stad wil zijn. Sinds eind jaren zestig is er een intensieve samenwerking tussen Remonstranten en Vrijzinnige Hervormden, nu Vrijzinnige Protestanten VVP geheten, gegroeid.Sinds 1998 werken de Remonstranten en de VVP samen in de Stichting Vrijzinnig Centrum Vrijburg (kortweg Vrijburg), waarin de gemeenten, naast de reguliere kerkelijke activiteiten, aandacht geven aan culturele en maatschappelijke thema’s. De remonstranten in Amsterdam participeren in de Raad van Kerken Amsterdam.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV, van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde , reglement B, wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij instaat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. Ook is er een predikant namens de VVP lid van de kerkenraad. De kerkenraad is een raad samen met de Vrijzinnig Protestanten voor geheel Vrijzinnig Centrum Vrijburg.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijk beleid vast stelt. Verantwoording wordt afgelegd in halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen.

C. Doelstelling en visie. 

De Remonstrantse Broederschap is als aparte kerk voortgekomen uit een conflict in de 17e eeuw binnen de Nederlandse calvinistische staatskerk, waarbij de remonstranten zich inzetten voor vrijheid en verdraagzaamheid. Dit is kenmerkend gebleven voor hun optreden. In de 18e en 19e eeuw trachtten zij verbindingen te leggen tussen godsdienst en de ontwikkelingen in wetenschap en moderne cultuur. Wat de emancipatie betreft kenden de remonstranten al in een zeer vroeg stadium vrouwelijke predikanten.
De Remonstrantse Broederschap heeft in 1986 als eerste kerk ter wereld de zegening van homoseksuele relaties mogelijk gemaakt.
De Remonstrantse Gemeente Amsterdam heeft steeds in dit kader geparticipeerd en zal ook in de toekomst deze lijn volgen.
Door activiteiten als kerkdiensten, gesprekskringen, jeugdwerk, ouderenwerk, interreligieuze contacten en diaconie zal de gemeente ook in de toekomst doorgaan om de vrijzinnig christelijke waarden in de praktijk te brengen.

D. Beleidsplannen

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via de link https://www.remonstranten.nl/anbi

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant is geregeld in “Traktementsregeling voor predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals organist en jeugdwerker, volgt de Remonstrantse Broederschap de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”. Zie de Generale Regelingen PKN.

Overige medewerkers en kerkenraadsleden etc. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten 

Hier te downloaden: jaarverslag Vrijburg 2017

G. Voorgenomen bestedingen.

De begroting voor 2016 is goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van 12 november 2016. De begroting 2017 is ook goedgekeurd.

Hier te downloaden:
RGA jaarcijfers 2016 + begroting 2017

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De Jaarrekening 2015 is goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van 9 juni 2016

Jaarrekening 2015 RGA
Verkorte staat van baten en lasten RGA 2015

Jaarrekening Vrijburg 2016
Toelichting bij de jaarrekening Vrijburg 2016

Hier ook te downloaden: verslag realisatie 2014

ANBI gegevens van de Diaconie van de Remonstrantse gemeente Amsterdam

DE VERENIGING VRIJZINNIGE PROTESTANTEN (VVP)

De vereniging stelt zich ten doel in het vrijzinnig gedachtegoed de Protestantse Kerk in Nederland te dienen in vrijheid, verdraagzaamheid en werkelijk Christen zijn.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. geestelijke vorming van vrijzinnige en ondogmatische geest van hen die zich rekenen tot de vrijzinnige leden van de Protestantse Kerk in Nederland en zij die geen lid zijn van Protestantse Kerk in Nederland maar zich als vriend aangetrokken voelen tot het werk van de vereniging en die wonen in Amsterdam en omstreken.
b. het houden van vergaderingen, cursussen en samenkomsten ter bespreking van godsdienstige, maatschappelijke en kerkelijke onderwerpen
c. het uitgeven en verspreiden van geschriften die het doel van de vereniging bevorderen
d. toerusting van de gemeente op diaconaal gebied en op kinderkerkwerk en jeugdwerk
e. samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vrijzinnige (kerk)gemeenschappen
f. het bevorderen van godsdienstonderwijs op neutrale scholen
f. alle wettige middelen die het doel kunnen bevorderen

Hoofdingang Vrijzinnig Centrum Vrijburg: Diepenbrockstraat 46, Amsterdam
Post/bezoekadres: Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam
telefoon: (020) 671 42 77
e-mail: info@vrijburg.nl
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester, predikant en enkele algemene bestuursleden.

Fiscaal nummer: 002564725
Het beloningsbeleid: predikant volgens gangbaar tarief, daarnaast alleen vrijwilligers

Beleid en toekomstperspectieven

Door de noodzakelijke bezuinigingen moet er gedacht worden over structurele ombuigingen. Terwijl er al bezuinigd wordt, wordt er nog geïnventariseerd.
Het ligt in de bedoeling het initiatief “Vrijburg laat voorgaan” meer continuïteit te geven.
Een discussie op gang te brengen tussen de vrijzinnige vertegenwoordigers van de 3 Geloven van Het Boek.

Te downloaden:
Begroting VVP 2017
Jaarverslag Jaar 2016
Jaarrekening VVP 2015
Jaarrekening VVP 2016
Jaarverslag VVP 2015
Jaarrekening Vrijburg 2016
Toelichting bij de jaarrekening Vrijburg 2016

Diaconie van de Remonstrantse gemeente te Amsterdam

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI: De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam
Telefoonnummer: 020 6714277
RSIN/Fiscaal nummer: 824143929
Website adres: www.vrijburg.nl
E-mail: info@vrijburg.nl
Adres: Herman Gorterstraat 31
Postcode: 1077 WE
Plaats: Amsterdam
Postadres: Herman Gorterstraat 31
Postcode 1077 WE
Plaats: Amsterdam

De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam heeft tot taak  hulp en steun te verlenen aan leden en vrienden van de gemeente en andere personen en instellingen die zich met maatschappelijk werk bezighouden en die al dan niet behoren tot de Remonstrantse Broederschap.De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam is een rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel van de gemeente met een eigen vermogen, als bedoeld in art. 2 van boek II van het Burgerlijk Wetboek. Zij is gevestigd te Amsterdam.Zij wordt bestuurd krachtens een door het bestuur van de Diaconie vastgesteld en door de kerkenraad goedgekeurd reglement.De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam bestaat uit tenminste 5 leden en of vrienden van de gemeente, die door de kerkenraad op voordracht van het bestuur van de Diaconie worden benoemd.Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en minimaal 2 algemene leden.De penningmeester legt aan het bestuur rekening en verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde beheer. De rekening en verantwoording omvat de staat van baten en lasten, vergeleken met de begroting, de balans en een toelichting. De bedragen die verleend worden, dienen jaarlijks in de toelichting te worden opgenomen. De stukken worden ter goedkeuring aan de kerkenraad toegestuurd nadat de accountant een verklaring heeft afgegeven. De Diaconie legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling
De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam heeft tot taak, hulp en steun te verlenen aan leden en vrienden van de gemeente en andere personen en instellingen die zich met maatschappelijk werk bezighouden en die al dan niet behoren tot de Remonstrantse Broederschap.Binnen de gemeente verzorgen wij activiteiten zoals: de organisatie van de maandelijkse lunch de jaarlijkse bus-boottocht, de adventslunch en de kerstattenties die aan leden en vrienden worden uitgereikt. De namen van deze personen worden ons door de predikanten aangereikt.Leden en vrienden die niet meer in staat zijn om zelfstandig naar de kerkdiensten te komen bieden wij een taxiservice aan.

D. Beleidsplan
De steun en hulpverlening van de Diaconie willen wij kunnen blijven verlenen in de vorm van: geldelijke ondersteuning voor bepaalde of onbepaalde duur en giften ineens zowel aan onze leden en vrienden als aan instellingen. Daarom is het van belang dat de hoogte van onze financiën op het door ons gewenste niveau blijft.

E. Beloningsbeleid
Leden van het diaconiebestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
Het jaarverslag van de Remonstrantse Diaconie Amsterdam van 2016 is beschikbaar als download: Jaarverslag 2016.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. U kunt hier begroting voor 2017 als pdf downloaden.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
U kunt de jaarrekening van 2015 en 2016 en de staat van baten lasten als pdf downloaden. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Diaconie.
De Diaconie bezit ook nog enig vermogen in de vorm van een woning met grond in Beekbergen.
Dit is aan de diaconie nagelaten. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan ondersteuning en kerkelijke activiteiten.

Te downloaden:
Jaarverslag Remonstrantse Diaconie Amsterdam 2017