ANBI Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP)

De vereniging stelt zich ten doel in het vrijzinnig gedachtegoed de Protestantse Kerk in Nederland te dienen in vrijheid, verdraagzaamheid en werkelijk Christen zijn.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. geestelijke vorming van vrijzinnige en ondogmatische geest van hen die zich rekenen tot de vrijzinnige leden van de Protestantse Kerk in Nederland en zij die geen lid zijn van Protestantse Kerk in Nederland maar zich als vriend aangetrokken voelen tot het werk van de vereniging en die wonen in Amsterdam en omstreken.
  2. het houden van vergaderingen, cursussen en samenkomsten ter bespreking van godsdienstige, maatschappelijke en kerkelijke onderwerpen
  3. het uitgeven en verspreiden van geschriften die het doel van de vereniging bevorderen
  4. toerusting van de gemeente op diaconaal gebied en op kinderkerkwerk en jeugdwerk
  5. samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vrijzinnige (kerk)gemeenschappen
  6. het bevorderen van godsdienstonderwijs op neutrale scholen
  7. alle wettige middelen die het doel kunnen bevorderen

Hoofdingang Vrijzinnig Centrum Vrijburg: Diepenbrockstraat 46, Amsterdam
Post/bezoekadres: Herman Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam
telefoon: (020) 671 42 77
e-mail: info@vrijburg.nl
VVP: KvK nr. 40531700
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester, predikant en enkele algemene bestuursleden.

Fiscaal nummer: 002564725

Het beloningsbeleid: predikant volgens gangbaar tarief, daarnaast alleen vrijwilligers

Beleid en toekomstperspectieven

Door de noodzakelijke bezuinigingen moet er gedacht worden over structurele ombuigingen. Terwijl er al bezuinigd wordt, wordt er nog geïnventariseerd.
Het ligt in de bedoeling het initiatief “Vrijburg laat voorgaan” meer continuïteit te geven.
Een discussie op gang te brengen tussen de vrijzinnige vertegenwoordigers van de 3 Geloven van Het Boek.

Bijlagen