ANBI Diaconie van de Remonstrantse gemeente Amsterdam

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI: De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam
Telefoonnummer: 020 6714277
RSIN/Fiscaal nummer: 824143929
Diaconie: KvK nr. 75758954
Website adres: www.vrijburg.nl
E-mail: info@vrijburg.nl
Adres: Herman Gorterstraat 31
Postcode: 1077 WE
Plaats: Amsterdam
Postadres: Herman Gorterstraat 31
Postcode 1077 WE
Plaats: Amsterdam

De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam heeft tot taak  hulp en steun te verlenen aan leden en vrienden van de gemeente en andere personen en instellingen die zich met maatschappelijk werk bezighouden en die al dan niet behoren tot de Remonstrantse Broederschap.De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam is een rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel van de gemeente met een eigen vermogen, als bedoeld in art. 2 van boek II van het Burgerlijk Wetboek. Zij is gevestigd te Amsterdam.Zij wordt bestuurd krachtens een door het bestuur van de Diaconie vastgesteld en door de kerkenraad goedgekeurd reglement.De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam bestaat uit tenminste 5 leden en of vrienden van de gemeente, die door de kerkenraad op voordracht van het bestuur van de Diaconie worden benoemd.Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en minimaal 2 algemene leden.De penningmeester legt aan het bestuur rekening en verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde beheer. De rekening en verantwoording omvat de staat van baten en lasten, vergeleken met de begroting, de balans en een toelichting. De bedragen die verleend worden, dienen jaarlijks in de toelichting te worden opgenomen. De stukken worden ter goedkeuring aan de kerkenraad toegestuurd nadat de accountant een verklaring heeft afgegeven. De Diaconie legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling
De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam heeft tot taak, hulp en steun te verlenen aan leden en vrienden van de gemeente en andere personen en instellingen die zich met maatschappelijk werk bezighouden en die al dan niet behoren tot de Remonstrantse Broederschap. Binnen de gemeente verzorgen wij de adventslunch en de kerstkaarten die aan alle remonstrantse leden en vrienden en aan alle Vrijzinnige Protestanten van Vrijburg worden gestuurd. Leden en vrienden die niet meer in staat zijn om zelfstandig naar de kerkdiensten te komen bieden wij een taxiservice aan. De bloemengroet die gebracht wordt naar de kroonjarigen vanaf 80 jaar wordt ook gefinancierd door de diaconie.

D. Beleidsplan
De steun en hulpverlening van de Diaconie willen wij kunnen blijven verlenen in de vorm van: geldelijke ondersteuning voor bepaalde of onbepaalde duur en giften ineens zowel aan onze leden en vrienden als aan instellingen. Daarom is het van belang dat de hoogte van onze financiën op het door ons gewenste niveau blijft.

E. Beloningsbeleid
Leden van het diaconiebestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
Het jaarverslag van de Remonstrantse Diaconie Amsterdam kan als los document gedownload worden (zie bijlagen).

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. U kunt de begroting als los document downloaden (zie bijlagen).

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
U kunt de jaarrekening en de staat van baten en lasten als los document downloaden (zie bijlagen). De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

2021.2022 RDA Begroting

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de diaconie. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan ondersteuning en kerkelijke activiteiten.

Bijlagen