ANBI Remonstrantse Gemeente Amsterdam

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6714277 dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur
RSIN/Fiscaal nummer: 0025.64749
RGA: KvK nr. 62708899
Websiteadres: www.vrijburg.nl
E-mail: administratie@vrijburg.nl
Adres: Herman Gorterstraat 31
Postcode: 1077 WE
Plaats: Amsterdam
Rekeningnummer: NL23ABNA0542018977 of NL33INGB0000036286 t.a.v. Remonstrantse Gemeente Amsterdam

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Amsterdam.

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi

De Remonstrantse Gemeente Amsterdam maakt deel uit van de Remonstrantse Broederschap.  De Remonstrantse Gemeente werkt in Amsterdam samen met de Vrijzinnige Protestanten in Vrijburg, dat een van de bakens van vrijzinnigheid in de stad wil zijn. Sinds eind jaren zestig is er een intensieve samenwerking tussen Remonstranten en Vrijzinnige Hervormden, nu Vrijzinnige Protestanten VVP geheten, gegroeid.Sinds 1998 werken de Remonstranten en de VVP samen in de Stichting Vrijzinnig Centrum Vrijburg (kortweg Vrijburg), waarin de gemeenten, naast de reguliere kerkelijke activiteiten, aandacht geven aan culturele en maatschappelijke thema’s. De remonstranten in Amsterdam participeren in de Raad van Kerken Amsterdam.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV, van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde , reglement B, wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij instaat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. Ook is er een predikant namens de VVP lid van de kerkenraad. De kerkenraad is een raad samen met de Vrijzinnig Protestanten voor geheel Vrijzinnig Centrum Vrijburg.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijk beleid vast stelt. Verantwoording wordt afgelegd in halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen.

C. Doelstelling en visie. 

De Remonstrantse Broederschap is als aparte kerk voortgekomen uit een conflict in de 17e eeuw binnen de Nederlandse calvinistische staatskerk, waarbij de remonstranten zich inzetten voor vrijheid en verdraagzaamheid. Dit is kenmerkend gebleven voor hun optreden. In de 18e en 19e eeuw trachtten zij verbindingen te leggen tussen godsdienst en de ontwikkelingen in wetenschap en moderne cultuur. Wat de emancipatie betreft kenden de remonstranten al in een zeer vroeg stadium vrouwelijke predikanten.
De Remonstrantse Broederschap heeft in 1986 als eerste kerk ter wereld de zegening van homoseksuele relaties mogelijk gemaakt.
De Remonstrantse Gemeente Amsterdam heeft steeds in dit kader geparticipeerd en zal ook in de toekomst deze lijn volgen.
Door activiteiten als kerkdiensten, gesprekskringen, jeugdwerk, ouderenwerk, interreligieuze contacten en diaconie zal de gemeente ook in de toekomst doorgaan om de vrijzinnig christelijke waarden in de praktijk te brengen.

D. Beleidsplannen

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via de link https://www.remonstranten.nl/anbi

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant is geregeld in “Traktementsregeling voor predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals organist en jeugdwerker, volgt de Remonstrantse Broederschap de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”. Zie de Generale Regelingen PKN.

Overige medewerkers en kerkenraadsleden etc. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten 

Hieronder kunt u het jaarverslag downloaden (zie bijlagen).

G. Voorgenomen bestedingen.

De begroting wordt goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering. Hieronder kunt u jaarcijfers en begroting downloaden (zie bijlagen).

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De jaarrekening is goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering en is hieronder te downloaden (zie bijlagen).

2021.2022 RGA Begroting

Bijlagen