Zeven geesten

door Joan de Roos

Aan het eind van de zondagse kerkdienst wordt regelmatig deze zogenaamde Aäronitische zegen uigesproken door de voorganger. We zijn gewend aan de bekende en vertrouwde woorden.

‘De Eeuwige zegene ons en behoede ons de Eeuwige doe zijn aanschijn over u lichten en zij ons genadig, de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede”.

Het is eigenlijk opvallend dat deze traditionele orthodox klinkende zegen aan het eind van de dienst nu en dan nog wordt uitgesproken, terwijl de zegen en groet die vroeger in kerken aan het begin van de dienst klonk langzamerhand is verdwenen.
Die luidde als volgt: Onze hulp (en onze verwachting) is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8)

Nog veel mooier is de uitgebreidere tekst: Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige is , de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. (Openbaring 1:4)

Waar zijn de zeven geesten gebleven? Waarom is die tekst aan het begin van de dienst verdwenen en die aan het eind van de dienst gebleven?

Hoe modern zijn de vrijzinnigen in Vrijburg nu eigenlijk in de liturgie? We gaan er prat op dat we elkaar vrij laten in wat we denken en voelen en niet meteen elkaar de maat nemen als er verschillen zijn op het terrein van de godsdienstigheid. In de liturgie kun je aflezen dat er een modus vivendi, een soort coalitie is gevormd m.b.t. het samengaan van verschillende opvattingen en inzichten, ook in de liturgie. De laatste jaren wordt duidelijk dat Vrijburg lang niet in alles meegaat met wat in andere PKA gemeentes van middenorthox tot vrijzinnig langzamerhand gewoonte is geworden. Denk bijvoorbeeld aan Taizé-vieringen, liturgisch bloemschikken, liturgische gewaden, elektronisch collecteren, roze vieringen, Bachcantates en Anglicaanse evensongs.

Er vallen in Vrijburg in de toekomst nog heel wat coalities te vormen als het om de liturgische gebruiken gaat!

gepubliceerd op 5 april 2017Alle columns