1e Advent, #250

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven en voorgelezen door Joost Röselaers en Mpho Tutu van Furth
Geluidsmontage Seth Mook
Thema: 1e Advent

De tekst is in de podcast te beluisteren in het Engels.
Hieronder zijn beide teksten zowel Engels als Nederlands te lezen.

 

ENGLISH:
Reading:Matthew 24:36-44
Jesus said to the disciples, “But about that day and hour no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, but only the Father. For as the days of Noah were, so will be the coming of the Son of Man. For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah entered the ark, and they knew nothing until the flood came and swept them all away, so too will be the coming of the Son of Man. Then two will be in the field; one will be taken and one will be left. Two women will be grinding meal together; one will be taken and one will be left. Keep awake therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. But understand this: if the owner of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an unexpected hour.”

Meditation:
How do we live in the meantime? The people to whom this evangel was written lived fifty years after the events described in this Gospel. They lived in a time when the certainties of their lives had been disrupted. The great temple in Jerusalem had been destroyed and the priests massacred. These followers of the way had been forcibly ousted from the Jewish community. They faced increased persecution from the Roman authorities. And the return of the messiah that seemed imminent fifty years ago felt like a thread of hope to frail to support the weight of their faith and their doubts. It seemed better to forget about faith and instead satisfy every selfish desire. Matthew reminds his readers that there was no appointment scheduled for the Messiah to return. The time was known only to God. We are called to maintain a state of alertness because the return may be at any time.

Questions:
What would you do differently today if you knew that the Messiah would return in five hours?
What would you want the Christ to find you doing?

 

NEDERLANDS:
Lezing: Matteüs 24:36-44
Jezus zei tegen de discipelen: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.”

Meditatie:
Hoe leven we in de tussentijd? De mensen voor wie dit evangelie is geschreven, leefden vijftig jaar na de beschrijving van de gebeurtenissen uit dit evangelie. Ze leefden in een tijd waarin de zekerheden van hun leven waren verstoord. De grote tempel in Jeruzalem was verwoest en de priesters afgeslacht. De aanhangers waren met geweld verdreven uit de joodse gemeenschap. Ze kregen te maken met toenemende vervolging door de Romeinse autoriteiten. En de terugkeer van de messias die vijftig jaar geleden op handen leek te zijn, voelde als een draad van hoop die te zwak was om het gewicht van hun geloof en hun twijfels te dragen. Het leek beter om het geloof te vergeten en in plaats daarvan elk egoïstisch verlangen te bevredigen. Mattheus herinnert zijn lezers eraan dat er geen afspraak was gepland voor de terugkeer van de Messias. De tijd was alleen bij God bekend. We zijn geroepen om alert te blijven, want de terugkeer kan op elk moment zijn.

Vragen:
Wat zou je vandaag anders doen als je wist dat de Messias over vijf uur zou terugkeren?
Met welke taak zou je dan bezig willen zijn

gepubliceerd op 29 november 2022Alle columns