3e Advent, #252

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven en voorgelezen door Joost Röselaers en Mpho Tutu van Furth
Geluidsmontage Seth Mook
Thema: 3e Advent

De tekst is in de podcast te beluisteren in het Engels.
Hieronder zijn beide teksten zowel Engels als Nederlands te lezen.

 

ENGLISH:

Reading: Matthew 11:2-11
When John heard in prison what the Messiah was doing, he sent word by his disciples and said to him, “Are you the one who is to come, or are we to wait for another?” Jesus answered them, “Go and tell John what you hear and see: the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have good news brought to them. And blessed is anyone who takes no offence at me.”

As they went away, Jesus began to speak to the crowds about John: “What did you go out into the wilderness to look at? A reed shaken by the wind? What then did you go out to see? Someone dressed in soft robes? Look, those who wear soft robes are in royal palaces. What then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written:

‘See, I am sending my messenger ahead of you,
who will prepare your way before you.’

“Truly I tell you, among those born of women no one has arisen greater than John the Baptist; yet the least in the kingdom of heaven is greater than he.”

Meditation:
Advent is a season of joyful anticipation. We are made ever more keenly aware that we live in the “already” and “not yet” of the reign of God. John’s question and Jesus’ answer underline this reality. An imprisoned John sends his disciples to ask if Jesus is indeed the Messiah. Jesus’ answer to the disciples and his further comments to the crowd is indirect.
To John’s disciples he asks, “What are the signs you are seeing and hearing? Do they point to the presence of God?”
To the crowds he asks, “ What were the signs you expected to see? What kind of a kingdom did you think that John would herald?”

Both these sets of questions are alive for us today. Do we see signs of the kingdom of God? Do we know what we are looking for?
We know what the kingdoms of this world look like. Soft robes and palaces still characterize royalty today. Do soft robes and royal palaces characterize the hoped for kingdom? We know where to find that.
Do we know where to go to find the kingdom of God?

Questions:
How can you be a signs of the kingdom of God?
Who needs you to be such a sign?

 

NEDERLANDS:

Lezing: Mattheüs 11:2-11
Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat:
“Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal een weg voor Je banen.”

“Ik verzeker jullie: onder allen die uit een vrouw geboren zijn, is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.“

Meditatie:
Advent is een tijd van vreugdevolle verwachting. We worden ons er steeds scherper van bewust dat we leven in het ‘reeds’ en ‘nog niet’ van het rijk van God. De vraag van Johannes en het antwoord van Jezus onderstrepen deze realiteit. Een gevangengenomen Johannes stuurt zijn discipelen om te vragen of Jezus inderdaad de Messias is. Jezus’ antwoord aan de discipelen en zijn verdere opmerkingen aan de menigte, zijn indirect.
Aan de discipelen van Johannes vraagt hij: “Wat zijn de tekenen die jullie zien en horen? Wijzen ze op de aanwezigheid van God?”
Aan de menigte vraagt hij: “Wat waren de tekenen die je verwachtte te zien? Wat voor soort koninkrijk dacht je dat Johannes zou aankondigen?

Beide reeksen vragen leven vandaag ook voor ons. Zien we tekenen van het koninkrijk van God? Weten we wat we zoeken?
We weten hoe de koninkrijken van deze wereld eruit zien. Zachte gewaden en paleizen kenmerken vandaag nog steeds royalty’s. Zijn zachte gewaden en koninklijke paleizen ook kenmerkend voor het verwachte koninkrijk? Wij weten waar we dat kunnen vinden.
Weten we waar we heen moeten om het koninkrijk van God te vinden?

Vragen:
Hoe kun je een teken zijn van het koninkrijk van God?
Wie in het bijzonder heeft jou nodig om zo’n teken van liefde te zijn?

gepubliceerd op 13 december 2022Alle columns