Vrijzinnige miniatuur #126

door Vrijzinnige Miniaturen

Geschreven door Japke van Malde 
Voorgelezen door Gert van Drimmelen
Geluidsmontage Seth Mook
Thema: Wijsheid

Offers

Het thema offers past in de tijd voor de lijdensweek, maar hoe dacht Jezus zelf over offers? Hij was een wetsgetrouwe jood die ongetwijfeld ook offers bracht in de tempel. Maar we hebben ook teksten waaruit blijkt dat voor hem dat ritueel niet het allerbelangrijkste was, in Mattheus 9 citeert Jezus uit een tekst uit het profetenboekje Hosea (6:6):
Want chèsed (barmhartigheid) verlang Ik, geen offers, het kennen van God, meer dan opstijgoffers.

Offeren is iets van jezelf weg geven, dat kan geld zijn, in collectes. Het kan ook iets zijn wat je dierbaar is, dat je weg geeft om een ander een plezier te doen. Misschien is dat nog wel moeilijker dan geld geven, vanwege de emotionele waarde, omdat je er aan gehecht bent.
De voorschriften in het Oude Testament m.b.t. offers zijn bedoeld om de relatie tussen God en mensen te bevestigen of te herstellen. In dat kader wordt het sterven van Jezus ook uitgelegd als een offer: hij stierf om de verzoening te brengen, tussen God en mens.
Ook hier gaat het niet om het ritueel op zichzelf, maar om het herstel van de relatie.

In gesprekken van Jezus met andere leraren komt steeds terug dat het goed doen voor je medemens belangrijker is dan rituelen, zoals dat zo mooi wordt gezegd in het profetenboekje Micha (6: 6-8)

Zal ik de Eeuwige tegemoet treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel?
Het is je gezegd, o mens, wat goed is en wat de Eeuwige van je vraagt: niet anders dan recht te doen, getrouwheid (chèsed) lief te hebben en nederig te gaan met je God.

In de verhalen over Jezus, zien we terug dat hij zo leefde en zijn leerlingen dat leerde, juist deze drie: rechtvaardig zijn, trouw zijn en bescheiden blijven.
Met vallen en opstaan blijven we dat proberen.

gepubliceerd op 3 maart 2021Alle columns